Pomoč na domu

Dom Kuzma izvaja tudi storitev socialne oskrbe na domu, ki je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč.


Upravičenci do pomoči na domu so:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,

 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

OBSEG POMOČI NA DOMU

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju, slačenju,

 • pomoč pri umivanju ali kopanju,

 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenic, …),

 • pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov.

Gospodinjska pomoč: 

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,

 • nakup živil in priprava enega obroka hrane,

 • pomivanje uporabljene posode,

 • osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti,

 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom,

 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,

 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Izvajanje pomoči na domu se začne na podlagi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Vodja službe za pomoč na domu najprej ugotovi upravičenost do storitve in glede na želje in potrebe upravičenca z njim ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene dogovor o izvajanju storitve.

Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene osebe – socialne oskrbovalke. Vsebino in trajanje izvajanja storitev sproti beležijo v dnevnik opravljenih storitev, ki je podlaga za mesečni obračun. Če uporabnik teh storitev ne zmore kriti stroškov, lahko na Centru za socialno delo Murska Sobota vloži zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje plačila storitev pomoči na domu.