Celodnevno institucionalno varstvo

Postopek izvajanja storitve INSTITUCIONALNEGA VARSTVA se začne pri socialni delavki doma Kuzma. Ta zajema začetno informiranje, izvajanje postopka v zvezi s sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, podpis dogovora o izvajanju storitve in pripravo individualnega načrta, namestitev in izvajanje storitve ter njeno prenehanje.

Postopek za sprejem v dom se začne z vložitvijo prošnje, kateri je treba priložiti:

  • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ali overjeno fotokopijo osebnega dokumenta, zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni (mnenje poda osebni zdravnik, ali pa zdravstveni zavod, ki je obravnaval uporabnika pred sprejemom v dom),

  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe.

Sprejem v Dom Kuzma se opravi z dnem, ki je določen v sklenjenem dogovoru, sprejem se opravi v skladu s pravili doma, ki podrobneje določajo postopek ravnanj ob sprejemu, premestitvi in odpustu iz doma. Ob prihodu v dom socialna delavka uporabnika seznani z vsemi za življenje v domu pomembnimi zadevami, zlasti ga je treba seznaniti z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi in s pravili življenja in dela, ki jih ima sprejet Dom Kuzma (hišni red). Nuditi mu je treba vse potrebne informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev, o čemer uporabnik podpiše izjavo. Uporabnik je dolžan ob sprejemu v Dom Kuzma:

  • začasno predložiti osebni dokument zaradi prijave in evidenc v zavodu,

  • začasno predložiti zdravstveno izkaznico,

  • dati podatke za izpolnitev osebnega kartona,

  • zagotoviti prenos zdravstvene kartoteke.

Uporabnik prinese s seboj v dom osebno perilo in obleko ter druge osebne predmete, lahko tudi dele pohištva in drugo opremo. Dom je dolžan uporabnika ob sprejemu prijaviti v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. V 30 dneh po nastanitvi se z uporabnikom izdela individualni načrt obravnave. Poudarek strokovnega dela v socialni službi poteka na treh ravneh: delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom, delo ob sprejemu novega stanovalca ter pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje. Sama organizacija socialne delavke ne more biti planirana vnaprej, ampak se delo organizira glede na potrebe (sprejem, premestitve) in drugo.